HISTORIE V LETECH 1983-1989

ZÁPISY Z OBECNÍ KRONIKY

1984
V rámci družebních styků mezi obcemi Libice nad Doubr. a Libice nad Cidlinou a družby požárních sborů v obou obcích, se naši požárníci zúčastnili oslav 100 let trvání požárního sboru v Libici nad Cidlinou 1884 – 1984. Oslavy se konaly 23. Června a po slavnostní veřejné schůzi se konala prohlídka Polabského muzea v Poděbradech, projížďka parníkem po Labi s hudbou a večer taneční zábava.

1986
V měsíci únoru pracovala velice aktivně organizace svazu požární ochrany. Nejprve ve spolupráci s místní organizací SSM pořádala 15. 2. maškarní průvod, který prošel přes Hůrku, Libickou Lhotku a Libici N/D za velkého zájmu občanů. Dále požárníci uspořádali 22. 2. tradiční požárnický ples v novém kulturním domě. Tento ples je vždy hojně navštíven. Maškarnímu průvodu je v dokumentační příloze věnován list č.

1987
Tradiční požárnický ples se konal 28. 2. 87 v novém kulturním domě. Účastníkům a hostům plesu k tanci a poslechu hrála hudba SSM Havl. Brod – OPTIMA. V dokumentační příloze list č. __ je pozvánka organizátorů, kteří formou osobních návštěv ve dvojicích zvali místní občany. Nejen zábava však tvoří činnost požární jednotky v naší obci. Ve veřejně prospěšné práci se požárníci zaměřují na brigádnickou pomoc na akcích „Z“ a místnímu JZD a také na sběr odpadových surovin. V této oblasti činnosti dosáhli těchto výsledků:
-celkový počet brigádnických hodin odpracovaných na výstavbě zbrojnice: 2285 hod.
-při sběru odpadových hmot bylo sebráno 4140 kg želez. Šrotu

1988
Hlavní náplní činnosti svazu požární ochrany byla po celý rok práce na stavbě nové požární zbrojnice. Z toho také vyplývá vysoký počet odpracovaných brigádnických hodin na této akci – a to 2100 hod. Při pomoci JZD bylo odpracováno 50 hod. a při budování chodníků to bylo 175 hod. Požárníci rovněž organizovali sběr druhotných surovin, přičemž při sběru železného šrotu byly sebrány 2 tuny.

1989
Dne 19. 5. 1989 byla slavnostně otevřena nová požární zbrojnice. V tento den byla přestřižena páska tajemníkem MNV p. Sysrem. Za početné účasti místních občanů, zástupců MNV, okresních orgánů PO a ostatních hostí byla dána do provozu velice potřebná stavba, mající význam pro naší obec i její široké okolí.

Zpět: Historie v letech 1973 – 1982
Dále: Historie v letech 1990 – 2004

Přesunout se na začátek